Archive Page 2

Jak ustawić controlling finansowy w firmie?

Controlling finansowy jest podstawą skutecznego zarządzania firmą. To wiadomo. Spróbujmy się jednak przyjrzeć temu w praktyce.

Jakie kroki są niezbędne, aby wdrożyć skuteczne mechanizmy kontrolingowe?

1. Właściwie ustawiona i aktualna polityka rachunkowości.

Polityka rachunkowości to podstawowy dokument w firmie, w którym określamy sposób księgowania zdarzeń gospodarczych.

Przygotowanie dokumentu opisane jest w poradniku na stronach Politka rachunkowości.

2. Właściwie skonfigurowane sprawozdania finansowe

Musimy z pomocą księgowych upewnić się, że podstawowe sprawozdania finansowe są tworzone z właściwych kont księgi głównej.

Najlepiej jest, jeżeli plan kont i polityka rachunkowości są tak przygotowane, aby jednoznacznie przyporządkować kont do poszczególnych wierszy sprawozdań.

Konieczność ręcznych modyfikacji będzie spowalniało proces tworzenia sprawozdań finansowych będących podstawą do podejmowania decyzji.

Bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której wyprodukowanie sprawozdań finansowych przez księgowość za dany okres wiązało się z dużą ilością ręcznej pracy. Warto podjąć wysiłek aby tak ustawić procesy, aby pracę ręczną zredukować do minimum.

O podstawowych sprawozdaniach finansowych spółki piszemy w naszym poradniku na stronach Controlling finansowy.

3. Ustawione procesy tak, by sprawozdania finansowe były dostarczane właściwym osobom we właściwym czasie.

Kluczowym czynnikiem sukcesu controllingu finansowego jest poprawne ustawienie procesów w zakresie:

 • wprowadzania danych w księgowości zakończone zamknięciem miesiąca; należy pamiętać, że nie wprowadzone dokumenty skutkują zafałszowanymi danymi w sprawozdaniach; zaleca się ustalenie, by do dnia 10tego każdego miesiąca wszystkie dokumenty były wprowadzone za poprzedni miesiąc
 • ustawienie mechanizmów, które powodują wysyłanie odpowiednich sprawozdań właściwym osobom

4. Doskonalenie procesu

Szczególnie w okresie początkowym (zazwyczaj w ciągu kilku pierwszych miesięcy od momentu podjęcia decyzji o wdrożeniu controllingu) należy liczyć się z koniecznością poprawiania procesów. Zaleca się na tym etapie miesięczny przegląd procesów oraz podejmowanie działań korygujących.

Może być niezbędny powrót do każdego z wymienionych kroków i np.:

 • dodanie lub modyfikacja kont księgi głównej tak, by brakujące informacje były odpowiednio prezentowane w sprawozdaniach
 • rozbudowa zawartości sprawozdań finansowych
 • sprawdzenie, czy wszystkie dokumenty są zgromadzone i wprowadzone na czas do programu księgowego

5. Niezbędne narzędzia informatyczne

Program księgowości internetowej stanowi idealną platforme do wdrożenia skutecznego controllingu finansowego. Eliminuje wiele pracy ręcznej i doskonale wspiera procesy, szczególnie w przypadku geograficznego rozproszenia firmy. Posiada szereg mechanizmów ulatwiających wdrożenie controllingu finansowego:

 • elastyczny plan kont ułatwiający dostosowanie programu do polityki rachunkowości
 • mechanizm sprawozdań finansowych umożliwiający prezentację niezbędnych danych finansowych firmy
 • pulpit menedżerski, pozwalający na konfigurowanie informacji, jakie mają się ukazywać poszczególnym osobom zarządzającym firmą

Zapraszamy do kontaktu, w celu umówienia się na prezentację oferowanych rozwiazań.

Reklamy

Odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie to niecodzienne zjawisko w świecie regulowanym przez Ustawę o VAT.

W normalnej sytuacji to sprzedawca odprowadza podatek VAT do urzędu skarbowego. Ustawodawca wprowadził jednak sytuację, w której kupujący odprowadza VAT od transakcji.

Sytuacja ta dotyczy głownie wyrobów ze stali, ale także innych produktów takich, jak odpady szklane, z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, gumy, wyrobów z miedzi, itd.

Nie każdy może otrzymać fakturę z odwrotnym obciążeniem.

Nawet, jeżeli sprzedajemy wyżej wymienione produkty, nie zawsze możemy obciążyć kupującego obowiązkiem rozliczenia VAT od transakcji. Musimy się za każdym razem upewnić, że spełnione są łącznie trzy warunki (art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT):

 • dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (czyli dostawcą jest podatnik VAT czynny, niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego ze względu na wysokość sprzedaży);
 • nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT (przedsiębiorca);
 • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT (czyli zwolnieniem z VAT z tytułu dostawy towarów używanych).

Krótko mówiąc, jeżeli sprzedaż jest dokonywana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, VAT rozlicza sprzedawca (czyli tak, jak zwykle).

Obliczenie VAT w przypadku odwrotnego obciążenia

Wiemy już, w jakich sytuacjach dochodzi do „odwrotnego obciążenia”. W przypadkach takich sprzedawca wystawia fakturę z adnotacją odwrotne obciążenie, a kupujący musi rozliczyć podatek VAT od tej transakcji. Faktura nie powinna zawierać stawki ani kwoty podatku VAT. Sprzedawca wykazuje na fakturze jedynie wartość netto.

Kwota podatku

Kwotę podatku oblicza kupujący według właściwej dla danego towaru stawki VAT.

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest kwota, którą nabywca jest obowiązany zapłacić dostawcy za zakupione towary.

Obliczenie podatku

Kupujący nalicza podatek należny. Jednocześnie, ta sama kwota podatku może stanowić podatek naliczony, jeżeli zakupione towary są wykorzystywane przez kupującego do wykonywania czynności opodatkowanych.

Moment powstania obowiązku podatkowego

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za ten same okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów. Kupujący wykazuje naliczoną kwotę podatku w ewidencji VAT, jednocześnie w części dotyczącej podatku należnego, jak i w części dotyczącej podatku naliczonego.

Deklaracja VAT

VAT z tytułu odwrotnego obciążenia kupujący wykazuje w odpowiedniej deklaracji VAT trochę inaczej, niż normalnie.

Kwoty zarówno podatku naliczonego, jak i należnego wykazujemy w odpowiednich rubrykach, zgodnie z instrukcją wypełniania deklaracji.

W wersji 14 formularza VAT7 kwotę podatku wraz z podstawą opodatkowania wykazujemy w części C, wiersz 12: „Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca”.

Więcej na temat odwrotnego obciążenia piszemy w naszym poradniku księgowym.

Zamknięcie Roku 2013

Ustawa o Rachunkowości (Dz.U. 2013 poz. 330), określa terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jednym z terminów jest sporządzenie zestawienia obrotów i sald, które należy wykonać do 85 po zakończeniu roku obrotowego. Ponieważ wiele firm ustaliło rok obrotowy jako pokrywający się z rokiem kalendarzowym, szybko zbliża się data 26 marca, przed którą trzeba wykonać odpowiednie działania. Przypomnijmy cały proces zamknięcia roku.

 Weryfikacja poprawności danych

Niewątpliwie, po zakończeniu roku trzeba sprawdzić wszystkie zapisy w w programie księgowym, w celu ustalenie ich poprawności i kompletności. Należy sprawdzić, czy wszystkie przychody i koszty zostały uwzględnione. Może być konieczność wykonania przeksięgowań, czy korekt zapisów.

Uzgadniamy na tym etapie wielkość obrotów i sald wszystkich kont księgi głównej.

Wykonujemy zestawienia aby upewnić się, że obroty zapisane w dzienniku są zgodne z obrotami na kontach.

Stan aktywów i pasywów

Po zakończeniu roku sprawdzamy, czy stan aktywów i pasywów  jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Jest szereg standardowych metod wykonania takiego sprawdzenia.

Zazwyczaj wykorzystujemy:

 • spis z natury, stosowany do inwentaryzacji materiałów, towarów, środków trwałych,
 • potwierdzenie sald stosujemy do uzgodnienia stanu rozrachunków z klientami,
 • porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami,
 • weryfikację wartości składników.

Jeżeli stwierdzimy różnice między stanem rzeczywistym, a stanem księgowym, musimy to wyjaśnić i rozliczyć w księgach.

Wycena aktywów i pasywów

W ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych wyceniamy aktywa i pasywa. Wycenę dokonujemy w ramach:

 1. nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji,
 2. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 3. środków trwałych w budowie,
 4.  rzeczowych składników aktywów obrotowych,
 5.  należności i udzielonych pożyczek,
 6.  należności i udzielonych pożyczek zaliczonych do aktywów finansowych,
 7. zobowiązań,
 8. rezerw,
 9. udziałów i akcji własnych,
 10.  kapitałów własnych.

Rozliczenia międzyokresowe

Przy zamknięciu roku stosujemy zasadę współmierności, która polega na tym, że do danego okresu sprawozdawczego zaliczane są koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Jeżeli takie sytuacje mają miejsce, dokonujemy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Zamknięcie roku

Po wykonaniu wszystkich czynności, o których mowa powyżej, wykonujemy zamknięcie ksiąg rachunkowych na ostatni dzień roku obrotowego. Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych należy wykonać najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Na tej podstawie sporządzamy sprawozdanie finansowe. Jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sprawozdanie finansowe sporządzamy nie później, niż do końca marca.

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wykonujemy ostateczne zamknięcie ksiąg za dany rok obrotowy. Po zamknięciu nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zapisów księgowych za poprzedni rok.

Więcej piszemy w naszym poradniku.

Zespół mKsiegowa.pl

VAT media – mom…

VAT media – moment powstania obowiązku podatkowego

Nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego zostały opisane w art. 19a ustawy o VAT.
W artykule 19a ust.5 pkt.4 ustawy zawarto m. in. zasadę wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostaw oraz usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, a także świadczenia usług:
telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (uzdatnianie i dostarczanie wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, usługi związane ze zbieraniem odpadów, usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu, pozostałe usługi sanitarne).
Dla wyżej wymienionych usług (VAT media) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jeżeli jednak podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwila upływu terminu płatności, o czym mówi art. 106i ust.3 pkt 4. Nie dotyczy to jednak importu usług.

Zapraszamy do nowego artykułu na temat „VAT media” opublikowanym w naszym poradniku księgowym:

10 powodów dla których warto przejść na program magazynowy online

Jako zespół mKsiegowa.pl mamy za sobą sporo wdrożeń programu księgowego online. Ostatnio przyszedł czas na wdrożenia programu magazynowego. Nasz moduł Magazyn nadaje się idealnie do prowadzenia sprzedaży w hurtowni.

Mamy już całkiem pokaźne doświadczenie we wdrożeniach programu w hurtowniach. Chcielibyśmy się podzielić tym doświadczeniem.

Dlaczego program magazynowy mKsiegowa.pl?

Na rynku jest wiele programów magazynowych do wyboru – mało jest jeszcze programów magazynowych online. Zalety ogólne każdego programu online są oczywiste i odmieniane przez wszystkie przypadki.

Zestawię jednak dla porządku te zalety,  które  szczególnie dotyczą hurtowni:

Dla firmy działającej w wielu lokalizacjach podstawowym problemem są koszty utrzymania oprogramowania w środowisku rozproszonym.

Koszty te obejmują przede wszystkim:

 • wymianę danych pomiędzy lokalizacjami (np. między hurtownią, a punktami sprzedaży) – ten aspekt funkcjonalności załatwiają typowe programy, lecz wymaga to dużego wysiłku
 • większym problemem jest konieczność utrzymania sprzętu komputerowego w wielu miejscach

Na ten ostatni aspekt nasi klienci zwracają największą uwagę.

Typowe programy wymagają nadzoru nad prawidłową wymianą danych, wykonywania kopii danych, a nawet utrzymania serwerów w punktach sprzedaży.

Koncepcja programu sprzedaży obsługiwanego przez przeglądarkę powstała już pod koniec lat 90-tych. Na tragach Cebit wiedziałem pokaz programu napisanego w Javie.

W ciągu ostatnich 15 lat dokonał się postęp technologiczny umożliwiający zastosowanie takich programów w praktyce:

 • łącza internetowe osiągnęły wystarczającą przepustowość i stabilność
 • technologie webowe umożliwiają już tworzenie interfejsu użytkownika, który jest w stanie konkurować z interfejsem aplikacji graficznych

Dygresja: niektóre firmy przychodzą do nas i okazuje się,  że używają jeszcze programów DOSowych do obsługi sprzedaży!
Przez lata toczyła się dyskusja „DOS, czy Windows?”.

Postaram się teraz wymienić 10 powodów,  dlaczego nasz interfejs użytkownika dojrzał do programów sprzedaży i magazynowych w hurtowniach.  Chciałbym dodać,  że lista dotyczy ta nie wszystkich programów sprzedaży dostępnych na rynku, obsługiwanych przez przeglądarkę.

10 powodów dla których warto wdrożyć program sprzedażowy – magazynowy mKsiegowa.pl

 1. mKsiegowa.pl posiada wszystko, co program do hurtowni posiadać powinien
 2. Program mKsiegowa.pl można obsługiwać przez każdą przeglądarkę
 3. Program mKsiegowa.pl możesz uruchomić na każdym komputerze, niezależnie czy jest to Windows, Linux, Mac. Możesz dowolnie przełączać się między systemami. (Nie jest to oczywiste, ponieważ są na rynku programy online, które chodzą tylko na Windows)
 4. Bez żadnych dodatkowych modułów możesz logować się do programu mksiegowa.pl z tabletów iPad, czy Android – aby na przykład zobaczyć nie zapłacone faktury lub poziomy sprzedaży w ostatnich dniach.
 5. Sprzedaż w programie mKsiegowa.pl możesz obsługiwać za pomocą klawiszy funkcyjnych, nie tylko myszką (to jest już rzadkość w programach online – musieliśmy się nieźle napracować, żeby to działało)
 6. Możesz przyłączyć przeglądarkę w tryb cało-ekranowy (dla większości przeglądarek klawiszem F11) – niektórzy użytkownicy „gubią” się w przeglądarce.
 7. Możesz bez problemu otworzyć 2 lub więcej okien przeglądarki na pulpicie komputera – bardzo wygodne, aby mieć na przykład jednoczesny podgląd do kartoteki towarowej podczas wystawiania faktury
 8. Wszystkie dane masz w jednym miejscu. Koniec kłopotów z rozproszona bazą danych, kopiami zapasowymi, itd.
 9. Program obsługuje wiele kodów kreskowych do towaru, zestawy handlowe, różne opakowania, przeliczenia jednostek miar i wiele innych
 10. Najważniejsze: jeżeli jeszcze Twoja księgowość wprowadza jakiekolwiek dokumenty sprzedażowe lub magazynowe ręcznie – koniecznie zgłoś się do nas!

Ten ostatni powód jest najważniejszy dla naszych klientów – podkreślają, że biura rachunkowe uzależniają ceny swoich usług od ilości dokumentów.

Jakie elementy powinien posiadać program księgowy

Kolejny, znaleziony wpis na blogach.

Poza wymienionymi możliwościami mKsiegowa.pl posiada:

 • prowadzenie rozrachunków,
 • prowadzenie kasy gotówkowej,
 • księgowanie wyciągów bankowych,
 • automatyczne księgowanie różnic kursowych,
 • księgowanie rozliczeń międzyokresowych.

Ponadto przydadzą się:

 • wzorce szybkiego księgowania, które automatyzują pracę w przypadku powtarzalnych księgowań,
 • import wyciągów bankowych z plików w formacie CSV i MT940,
 • rozliczanie projektów, przekrojów, systemów kosztów typu ABC (activity-based costing), itd,

… i wiele innych funkcjonalności wspomagające pracę księgowych

Zapraszamy do wersji demo.

Zespół mKsiegowa

Programy księgowość

Program do pełnej obsługi księgowości powinien być wyposażony w szereg różnych modułów. Pewnie nie jest łatwo znaleźć program, który będzie dostosowany do potrzeb różnych działalności. Może właśnie dlatego warto rozejrzeć się za oprogramowaniem księgowym, gdzie producent umożliwia wprowadzenie funkcjonalności na indywidualną potrzebę klienta. Także jakie są wg Was najważniejsze elementu na jakie trzeba zwracać uwagę przy wyborze programu księgowego? Na pewno musi ewidencjonować faktury sprzedaży oraz zakupów. Jeżeli pełna księgowość, to pewnie też powinien potrafić rozliczyć podatek z każdego miesiąca z każdego zadanego okresu. Bardzo ważna jest też ewidencja środków trwałych, wyposażenia, koszty dla pojazdów. Ale co jeszcze?

View original post

Program do obsługi magazynu

Powyżej wpis znalezniony na blogach.

Polecamy mKsiegowa.pl. Spełnia wszystkie, opisane wymagania.

Zespół mKsiegowa

Programy księgowość

Program magazynowy to oprogramowanie komputerowe pozwalające zarządzać stanem magazynu. Dzięki niemu mamy szybką informację o tym ile czego mamy na magazynie, czego zaczyna brakować, jakie są terminy ważności produktów itp. W wielu programach można ustawiać alerty, które automatycznie zostaną wysłane na maila, kiedy jakaś wartość przekroczy ustalony przez nas próg. Dodatkowo jeśli firma administruje wieloma magazynami, to łatwo może zarządzać przesunięciami w obrębie magazynów.

Ważną cechą większości dostępnego na rynku oprogramowania jest integracja z programem księgowym. Dzięki temu wystawiając faktury na towary, automatycznie zmieniane są stany magazynowe. Dodatkowych funkcji programów magazynowych jest mnóstwo. Dlatego też należy dokładnie porównać dostępne oprogramowanie, aby nie przepłacić za opcje, z których nigdy nie skorzystamy.

View original post