Archive Page 2

Zamknięcie Roku 2013

Ustawa o Rachunkowości (Dz.U. 2013 poz. 330), określa terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jednym z terminów jest sporządzenie zestawienia obrotów i sald, które należy wykonać do 85 po zakończeniu roku obrotowego. Ponieważ wiele firm ustaliło rok obrotowy jako pokrywający się z rokiem kalendarzowym, szybko zbliża się data 26 marca, przed którą trzeba wykonać odpowiednie działania. Przypomnijmy cały proces zamknięcia roku.

 Weryfikacja poprawności danych

Niewątpliwie, po zakończeniu roku trzeba sprawdzić wszystkie zapisy w w programie księgowym, w celu ustalenie ich poprawności i kompletności. Należy sprawdzić, czy wszystkie przychody i koszty zostały uwzględnione. Może być konieczność wykonania przeksięgowań, czy korekt zapisów.

Uzgadniamy na tym etapie wielkość obrotów i sald wszystkich kont księgi głównej.

Wykonujemy zestawienia aby upewnić się, że obroty zapisane w dzienniku są zgodne z obrotami na kontach.

Stan aktywów i pasywów

Po zakończeniu roku sprawdzamy, czy stan aktywów i pasywów  jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Jest szereg standardowych metod wykonania takiego sprawdzenia.

Zazwyczaj wykorzystujemy:

 • spis z natury, stosowany do inwentaryzacji materiałów, towarów, środków trwałych,
 • potwierdzenie sald stosujemy do uzgodnienia stanu rozrachunków z klientami,
 • porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami,
 • weryfikację wartości składników.

Jeżeli stwierdzimy różnice między stanem rzeczywistym, a stanem księgowym, musimy to wyjaśnić i rozliczyć w księgach.

Wycena aktywów i pasywów

W ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych wyceniamy aktywa i pasywa. Wycenę dokonujemy w ramach:

 1. nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji,
 2. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 3. środków trwałych w budowie,
 4.  rzeczowych składników aktywów obrotowych,
 5.  należności i udzielonych pożyczek,
 6.  należności i udzielonych pożyczek zaliczonych do aktywów finansowych,
 7. zobowiązań,
 8. rezerw,
 9. udziałów i akcji własnych,
 10.  kapitałów własnych.

Rozliczenia międzyokresowe

Przy zamknięciu roku stosujemy zasadę współmierności, która polega na tym, że do danego okresu sprawozdawczego zaliczane są koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Jeżeli takie sytuacje mają miejsce, dokonujemy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Zamknięcie roku

Po wykonaniu wszystkich czynności, o których mowa powyżej, wykonujemy zamknięcie ksiąg rachunkowych na ostatni dzień roku obrotowego. Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych należy wykonać najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Na tej podstawie sporządzamy sprawozdanie finansowe. Jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sprawozdanie finansowe sporządzamy nie później, niż do końca marca.

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wykonujemy ostateczne zamknięcie ksiąg za dany rok obrotowy. Po zamknięciu nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zapisów księgowych za poprzedni rok.

Więcej piszemy w naszym poradniku.

Zespół mKsiegowa.pl

VAT media – mom…

VAT media – moment powstania obowiązku podatkowego

Nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego zostały opisane w art. 19a ustawy o VAT.
W artykule 19a ust.5 pkt.4 ustawy zawarto m. in. zasadę wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostaw oraz usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, a także świadczenia usług:
telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (uzdatnianie i dostarczanie wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, usługi związane ze zbieraniem odpadów, usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu, pozostałe usługi sanitarne).
Dla wyżej wymienionych usług (VAT media) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jeżeli jednak podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwila upływu terminu płatności, o czym mówi art. 106i ust.3 pkt 4. Nie dotyczy to jednak importu usług.

Zapraszamy do nowego artykułu na temat „VAT media” opublikowanym w naszym poradniku księgowym:

10 powodów dla których warto przejść na program magazynowy online

Jako zespół mKsiegowa.pl mamy za sobą sporo wdrożeń programu księgowego online. Ostatnio przyszedł czas na wdrożenia programu magazynowego. Nasz moduł Magazyn nadaje się idealnie do prowadzenia sprzedaży w hurtowni.

Mamy już całkiem pokaźne doświadczenie we wdrożeniach programu w hurtowniach. Chcielibyśmy się podzielić tym doświadczeniem.

Dlaczego program magazynowy mKsiegowa.pl?

Na rynku jest wiele programów magazynowych do wyboru – mało jest jeszcze programów magazynowych online. Zalety ogólne każdego programu online są oczywiste i odmieniane przez wszystkie przypadki.

Zestawię jednak dla porządku te zalety,  które  szczególnie dotyczą hurtowni:

Dla firmy działającej w wielu lokalizacjach podstawowym problemem są koszty utrzymania oprogramowania w środowisku rozproszonym.

Koszty te obejmują przede wszystkim:

 • wymianę danych pomiędzy lokalizacjami (np. między hurtownią, a punktami sprzedaży) – ten aspekt funkcjonalności załatwiają typowe programy, lecz wymaga to dużego wysiłku
 • większym problemem jest konieczność utrzymania sprzętu komputerowego w wielu miejscach

Na ten ostatni aspekt nasi klienci zwracają największą uwagę.

Typowe programy wymagają nadzoru nad prawidłową wymianą danych, wykonywania kopii danych, a nawet utrzymania serwerów w punktach sprzedaży.

Koncepcja programu sprzedaży obsługiwanego przez przeglądarkę powstała już pod koniec lat 90-tych. Na tragach Cebit wiedziałem pokaz programu napisanego w Javie.

W ciągu ostatnich 15 lat dokonał się postęp technologiczny umożliwiający zastosowanie takich programów w praktyce:

 • łącza internetowe osiągnęły wystarczającą przepustowość i stabilność
 • technologie webowe umożliwiają już tworzenie interfejsu użytkownika, który jest w stanie konkurować z interfejsem aplikacji graficznych

Dygresja: niektóre firmy przychodzą do nas i okazuje się,  że używają jeszcze programów DOSowych do obsługi sprzedaży!
Przez lata toczyła się dyskusja „DOS, czy Windows?”.

Postaram się teraz wymienić 10 powodów,  dlaczego nasz interfejs użytkownika dojrzał do programów sprzedaży i magazynowych w hurtowniach.  Chciałbym dodać,  że lista dotyczy ta nie wszystkich programów sprzedaży dostępnych na rynku, obsługiwanych przez przeglądarkę.

10 powodów dla których warto wdrożyć program sprzedażowy – magazynowy mKsiegowa.pl

 1. mKsiegowa.pl posiada wszystko, co program do hurtowni posiadać powinien
 2. Program mKsiegowa.pl można obsługiwać przez każdą przeglądarkę
 3. Program mKsiegowa.pl możesz uruchomić na każdym komputerze, niezależnie czy jest to Windows, Linux, Mac. Możesz dowolnie przełączać się między systemami. (Nie jest to oczywiste, ponieważ są na rynku programy online, które chodzą tylko na Windows)
 4. Bez żadnych dodatkowych modułów możesz logować się do programu mksiegowa.pl z tabletów iPad, czy Android – aby na przykład zobaczyć nie zapłacone faktury lub poziomy sprzedaży w ostatnich dniach.
 5. Sprzedaż w programie mKsiegowa.pl możesz obsługiwać za pomocą klawiszy funkcyjnych, nie tylko myszką (to jest już rzadkość w programach online – musieliśmy się nieźle napracować, żeby to działało)
 6. Możesz przyłączyć przeglądarkę w tryb cało-ekranowy (dla większości przeglądarek klawiszem F11) – niektórzy użytkownicy „gubią” się w przeglądarce.
 7. Możesz bez problemu otworzyć 2 lub więcej okien przeglądarki na pulpicie komputera – bardzo wygodne, aby mieć na przykład jednoczesny podgląd do kartoteki towarowej podczas wystawiania faktury
 8. Wszystkie dane masz w jednym miejscu. Koniec kłopotów z rozproszona bazą danych, kopiami zapasowymi, itd.
 9. Program obsługuje wiele kodów kreskowych do towaru, zestawy handlowe, różne opakowania, przeliczenia jednostek miar i wiele innych
 10. Najważniejsze: jeżeli jeszcze Twoja księgowość wprowadza jakiekolwiek dokumenty sprzedażowe lub magazynowe ręcznie – koniecznie zgłoś się do nas!

Ten ostatni powód jest najważniejszy dla naszych klientów – podkreślają, że biura rachunkowe uzależniają ceny swoich usług od ilości dokumentów.

Jakie elementy powinien posiadać program księgowy

Kolejny, znaleziony wpis na blogach.

Poza wymienionymi możliwościami mKsiegowa.pl posiada:

 • prowadzenie rozrachunków,
 • prowadzenie kasy gotówkowej,
 • księgowanie wyciągów bankowych,
 • automatyczne księgowanie różnic kursowych,
 • księgowanie rozliczeń międzyokresowych.

Ponadto przydadzą się:

 • wzorce szybkiego księgowania, które automatyzują pracę w przypadku powtarzalnych księgowań,
 • import wyciągów bankowych z plików w formacie CSV i MT940,
 • rozliczanie projektów, przekrojów, systemów kosztów typu ABC (activity-based costing), itd,

… i wiele innych funkcjonalności wspomagające pracę księgowych

Zapraszamy do wersji demo.

Zespół mKsiegowa

Programy księgowość

Program do pełnej obsługi księgowości powinien być wyposażony w szereg różnych modułów. Pewnie nie jest łatwo znaleźć program, który będzie dostosowany do potrzeb różnych działalności. Może właśnie dlatego warto rozejrzeć się za oprogramowaniem księgowym, gdzie producent umożliwia wprowadzenie funkcjonalności na indywidualną potrzebę klienta. Także jakie są wg Was najważniejsze elementu na jakie trzeba zwracać uwagę przy wyborze programu księgowego? Na pewno musi ewidencjonować faktury sprzedaży oraz zakupów. Jeżeli pełna księgowość, to pewnie też powinien potrafić rozliczyć podatek z każdego miesiąca z każdego zadanego okresu. Bardzo ważna jest też ewidencja środków trwałych, wyposażenia, koszty dla pojazdów. Ale co jeszcze?

View original post

Program do obsługi magazynu

Powyżej wpis znalezniony na blogach.

Polecamy mKsiegowa.pl. Spełnia wszystkie, opisane wymagania.

Zespół mKsiegowa

Programy księgowość

Program magazynowy to oprogramowanie komputerowe pozwalające zarządzać stanem magazynu. Dzięki niemu mamy szybką informację o tym ile czego mamy na magazynie, czego zaczyna brakować, jakie są terminy ważności produktów itp. W wielu programach można ustawiać alerty, które automatycznie zostaną wysłane na maila, kiedy jakaś wartość przekroczy ustalony przez nas próg. Dodatkowo jeśli firma administruje wieloma magazynami, to łatwo może zarządzać przesunięciami w obrębie magazynów.

Ważną cechą większości dostępnego na rynku oprogramowania jest integracja z programem księgowym. Dzięki temu wystawiając faktury na towary, automatycznie zmieniane są stany magazynowe. Dodatkowych funkcji programów magazynowych jest mnóstwo. Dlatego też należy dokładnie porównać dostępne oprogramowanie, aby nie przepłacić za opcje, z których nigdy nie skorzystamy.

View original post

Księgowanie produkcji

W kolejnym wpisie dotyczącym produkcji opisujemy przykładowe księgowanie zlecenia produkcyjnego.

Pisaliśmy wcześniej o organizacji prostej produkcji złożeniowej, z punktu widzenia prowadzonej dokumentacji produkcji.

W programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl wyróżniamy 3 rodzaje zleceń:
1. Montaż
2. Demontaż
3. Produkcja złożona

Montaż i demontaż księgujemy na podstawie list materiałowych w kilku krokach:
a) przyjmujemy materiały i półprodukty obce na magazyn, za pomocą dokumentów PZ; jeżeli wprowadzimy je od razu przez fakturę zakupu, dokument PZ zostanie utworzony automatycznie;
b) wprowadzamy zlecenie produkcyjne; zlecenie zostaje od razu zaksięgowane;
c) wydajemy klientowi gotowe produkty z magazynu za pomocą WZ; jeżeli od razu wystawiamy fakturę sprzedaży, wówczas WZ powstanie automatycznie;

Dokumentację produkcji złożonej realizujemy w następujących etapach:
a) przyjmujemy materiały i półprodukty na magazyn, dokumentami PZ;
b) otwieramy zlecenia produkcyjne; na tym etapie nie ma jeszcze księgowań;
c) wydajemy materiały na produkcję (tzw. RW); wydanie można powtarzać wielokrotnie, w zależności od potrzeb; na tym etapie nie ma zapisu do księgi głównej;
d) rejestrujemy wszelkie dodatkowe koszty związane ze zleceniem;
e) zamykamy zlecenie; program wyksięgowuje wszystkje materiały i półprodukty zużyte do zlecenia; następuje zaksięgowanie przyjęcia na magazyn produktów gotowych
f) sprzedaż wyrobów gotowych (dokument WZ lub faktura sprzedaży).

Autor: Zespół mKsiegowa

Księgowanie zleceń produkcyjnych

Księgowość produkcji złożeniowej wymaga, naszym zdaniem, szczególnej uwagi. Mamy coraz więcej firm zajmujących się produkcją i chcemy ułatwić pracę księgowym pracującym dla tych firm. Przygotowaliśmy moduł produkcji w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl.

Spójrzmy jak to działa. . .

Opiszemy przykładową firmę produkującą urządzenia elektroniczne. Mamy tutaj urządzenia, które składają się z setek, czy tysięcy elementów elektronicznych.

Zaczynamy od utworzenia list materiałowych. Będą podstawą przy księgowaniu zleceń produkcyjnych.

Lista materiałowa zawiera informację z jakich części składa się urządzenie. Określamy ilość poszczególnych materiałów. Musimy bardzo uważnie przygotować listy materiałowe, aby uwzględnić zamienniki. Każda pozycja w kartotece towarowej powinna zostać oznakowana odpowiednim kodem. Sposobów kodowania może być wiele:

 1. Możemy przyjąć własny sposób kodowania części elektronicznych.
 2. Możemy skorzystać z kodów głównego dostawcy – sprawdza się, jeżeli większość części pochodzi z jednego źródła.
 3. Możemy wprowadzić kody kreskowe. Najczęściej spotykanym standardem jest EAN13. Kody mogą być zewnętrzne (nadane przez producentów). Dla elementów elektronicznych nie posiadająych kodu kreskowego możemy w ramach standardu EAN13 nadawać własne kody. EAN13 jest tak zaprojektowany, że przestrzegając określone normy nie ma ryzyka, aby dwa różne elementy miały ten sam kod.

Istotne jest, aby zamienniki miały w listach materiałowych ten sam kod.

Listy materiałowe mogą również zawierać usługi składające się na zlecenie produkcyjne. Można też przygotowywać wielo-poziomowe listy materiałowe. Np. komputer składający się z części składowych, a następnie zestaw komputerowy złożony z komputera, klawiatury, myszy i monitora.

Zlecenia produkcyjne ściśle wiążą się z gospodarką magazynową. Przed wyprodukowaniem produktu musimy zadbać o to, by wszystkie części zostały zakupione i przyjęte w odpowiednich ilościach na magazyn dokumentami PZ.

W listach materiałowych określa się z którego magazynu będą pobierane elementy na produkcję.

Samo zlecenie produkcyjne jest wydaniem z magazynu części składowych i przyjęciem na magazyn produktu gotowego. W zależności od organizacji produkcji między wydaniem elementów (zwanym często rozchodem wewnętrznym RW), a przyjęciem wyrobu gotowego może upłynąć określony odcinek czasu.

Księgowanie zlecenia zwykle jest połączone z zaksięgowaniem odpowiedniej robocizny lub usług obcych.

Wyrób, po wyprodukowaniu, można już sprzedać. Stosujemy dokument wydania z magazynu WZ oraz fakturę sprzedaży. W programie mKsiegowa.pl wystawiając fakturę sprzedaży, dokument WZ może zostać utworzony automatycznie.

Zapraszam do przejrzenia dokumentacji modułu zleceń produkcyjnych: http://mksiegowa.pl/doc/index.php?n=Help.Manufacturing&ctxhelp=1&lang=pl_PL

Prezentujemy w dokumentacji przykładowe księgowania związane z produkcją: http://mksiegowa.pl/doc/index.php?n=Help.ManufacturingCompanyBooking

Autor: Zespół mKsiegowa