Posts Tagged 'program księgowy api'

API – interfejs dla programistów do mKsięgowej

Jedną z zalet oferowanego oprogramowania w modelu SaaS jest łatwość integracji programu księgowego z innymi programami. Integracja jest podstawowym wymaganiem każdej firmy, która stara się unikać dublowania pracy wykonywanej przez pracowników.

Spróbuję zacząć od określenia warunków, kiedy integracja programów powinna mieć miejsce. Z ekonomicznego puntu widzenia decyzja o budowie interfejsu między dwoma programami musi być uzasadniona redukcją ilości pracy wykonywanej ręcznie. Obliczenie zwrotu z inwestycji (tzw. ROI) jest więc, przynajmniej teoretycznie, proste. Współczynnik ROI, rozumiany jako ilość miesięcy, po których nastąpi zwrot wykonanej inwestycji, można przedstawić uproszczonym wzorem (jednym z wielu podawanych w literaturze):

ROI = KI / KM

gdzie:
KI – koszt inwestycji związanej z wdrożeniem interfejsu
KM – miesięczne oszczędności wynikające z wdrożenia interfejsu

Dla uproszczenia rozważań przyjąłem niezmienność kosztów w czasie. Nie uwzględniłem również współczynnika IRR (wewnętrzna stopa zwrotu), który w organizacjach biznesowych określa minimalny, akceptowalny zwrot z zainwestowanego kapitału.

Obliczenie miesięcznych oszczędności KM może nastręczać pewnych trudności. Trzeba uwzględnić następujące czynniki organizacyjne:
– oszczędność kosztowa wynikająca z zastosowania interfejsu jest, w zasadzie, iloczynem ilości przesyłanych interfejsem transakcji w miesiącu i kosztu wykonania pojedynczej transakcji ręcznie
– powyższa oszczędność może być powiększona o koszty usuwania błędów wynikających z ręcznego przepisywania danych z jednego programu do drugiego
– z kolei kwota oszczędności musi zostać pomniejszona o miesięczne koszty utrzymania interfejsu

Jeżeli powyższa analiza da wynik pozytywny (tzn. czas zwrotu z inwestycji jest akceptowalny), wówczas warto sięgnąć po rozwiązanie pozwalające na połączenie dwóch systemów informatycznych z zastosowaniem tzw. API (application programming interface).

W księgowości konieczość stosowania interfejsów wynika najczęściej z następujących przesłanek:
– duża liczba dokumentów sprzedaży wymagających zaksięgowania w miesiącu
– duża liczba transakcji płatności za dokumenty sprzedaży
– księgowanie listy płac
– księgowanie innych, powtarzalnych domumentów, specyficznych dla branży

Dla najczęściej występujących sytuacji przygotowaliśmy w zespole mKsięgowej szereg interfejsów. W zależności od specyfiki dokumentów można je importować z plików tekstowych lub poprzez dedykowany interfejs programistyczny (API).

Przygotowując interfejs wzięliśmy pod uwagę wiele czynników, które są istotne w takich przypadkach i wynikają także ze specyfiki programów internetowych. Spośród najważniejszych warto wymienić:
– prostota konfiguracji interfejsu – brak konieczności zatrudniania specjalisty do tego celu

– sensowny poziom bezpieczeństwa – taki, który nie jest zbyt uciążliwy dla użytkownika, natomiast zapewnia odpowiedni poziom poufności

– łatwy do implementacji

– rozszerzalny w razie potrzeby

W następnej wersji programu księgowego mKsiegowa.pl uruchamiamy możliwość transmisji dokumentów sprzedaży oraz ich księgowania. Dostępny będzie również nowy interfejs do systemu płatności payu.pl.

Zapraszamy do testowania.

Reklamy