Posts Tagged 'zmiany vat'

Jak optymalizować VAT od sprzedaży w małej firmie? Metoda kasowa.

Czy zastosować metodę kasową? Jakie są alternatywy?

Małe firmy często borykają się z problemem ściągalności swoich należności. Jeżeli VAT należny od świadczonych usług wynosi 23%, wówczas mogą powstać problemy z płynnością. Zdarzają się sytuacje, w których ściągalność w pierwszym miesiącu od wykonania usług lub dostarczenia towarów wystarcza na VAT … i niewiele więcej. Jak sobie radzić w tej sytuacji?

 1. Jednym z możliwych rozwiązań jest metoda kasowa. Ma ona jednak szereg wad:
  Zwiększony nakład pracy związany z koniecznością śledzenia płatności za faktury pod kątem miesiąca, w którym VAT należny zostaje wpisany do rejestru VAT. Przy niewielkiej ilości faktur to może problem nie jest, ale przy dużej ilości może z tym być sporo pracy.
 2. Metoda kasowa dostępna jest tylko dla małych podatników.
 3. Możliwość rozliczenia podatku należnego w przypadku, gdy odbiorcą Twoich usług jest podmiot zwolniony z podatku VAT lub osoba prywatna występuje rónież w momencie otrzymania części lub całości zapłaty, ale nie później jak 180-go dnia od momentu zakończenia usługi lub wydania towaru.

Czy są inne rozwiązania?

Jednym z rozwiązań, które można rozważyć, to wystawianie faktur pro-forma. Schemat współpracy z klientem może być następujący:

 • podpisujemy umowę, która zakłada, że warunkiem przekazania wyników pracy jest wpłata na konto;
 • wystawiamy w dowolnym momencie fakturę pro-forma;
 • po otrzymaniu zapłaty przekazujemy wyniki prac i wystawiamy fakturę.

Metoda ta ma też pewne niedogodności:

 • nie dla każdego rodzaju działalności się nadaje;
 • wymaga wysyłania 2 dokumentów zamiast jednego (faktury pro-forma i faktury właściwej).

Ten drugi problem można zminimalizować w ten sposób, że:

 • stosujemy program do fakturowania, który tworzy fakturę na podstawie faktury pro-forma, bez konieczności jej przepisywania;
 • stosujemy wysyłanie faktur przez email (za wcześniejszą zgodą klienta)
  Pod kątem sprawozdawczości VAT ten drugi sposób jest całkowicie bezproblemowy.

Płacimy VAT tylko po otrzymaniu wpłaty od klienta i nie musimy pilnować terminów rozliczenia VAT należnego z poszczególnych faktur.

Jakie są Państwa doświadczenia?

Reklamy

Odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie to niecodzienne zjawisko w świecie regulowanym przez Ustawę o VAT.

W normalnej sytuacji to sprzedawca odprowadza podatek VAT do urzędu skarbowego. Ustawodawca wprowadził jednak sytuację, w której kupujący odprowadza VAT od transakcji.

Sytuacja ta dotyczy głownie wyrobów ze stali, ale także innych produktów takich, jak odpady szklane, z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, gumy, wyrobów z miedzi, itd.

Nie każdy może otrzymać fakturę z odwrotnym obciążeniem.

Nawet, jeżeli sprzedajemy wyżej wymienione produkty, nie zawsze możemy obciążyć kupującego obowiązkiem rozliczenia VAT od transakcji. Musimy się za każdym razem upewnić, że spełnione są łącznie trzy warunki (art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT):

 • dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (czyli dostawcą jest podatnik VAT czynny, niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego ze względu na wysokość sprzedaży);
 • nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT (przedsiębiorca);
 • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT (czyli zwolnieniem z VAT z tytułu dostawy towarów używanych).

Krótko mówiąc, jeżeli sprzedaż jest dokonywana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, VAT rozlicza sprzedawca (czyli tak, jak zwykle).

Obliczenie VAT w przypadku odwrotnego obciążenia

Wiemy już, w jakich sytuacjach dochodzi do „odwrotnego obciążenia”. W przypadkach takich sprzedawca wystawia fakturę z adnotacją odwrotne obciążenie, a kupujący musi rozliczyć podatek VAT od tej transakcji. Faktura nie powinna zawierać stawki ani kwoty podatku VAT. Sprzedawca wykazuje na fakturze jedynie wartość netto.

Kwota podatku

Kwotę podatku oblicza kupujący według właściwej dla danego towaru stawki VAT.

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest kwota, którą nabywca jest obowiązany zapłacić dostawcy za zakupione towary.

Obliczenie podatku

Kupujący nalicza podatek należny. Jednocześnie, ta sama kwota podatku może stanowić podatek naliczony, jeżeli zakupione towary są wykorzystywane przez kupującego do wykonywania czynności opodatkowanych.

Moment powstania obowiązku podatkowego

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za ten same okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów. Kupujący wykazuje naliczoną kwotę podatku w ewidencji VAT, jednocześnie w części dotyczącej podatku należnego, jak i w części dotyczącej podatku naliczonego.

Deklaracja VAT

VAT z tytułu odwrotnego obciążenia kupujący wykazuje w odpowiedniej deklaracji VAT trochę inaczej, niż normalnie.

Kwoty zarówno podatku naliczonego, jak i należnego wykazujemy w odpowiednich rubrykach, zgodnie z instrukcją wypełniania deklaracji.

W wersji 14 formularza VAT7 kwotę podatku wraz z podstawą opodatkowania wykazujemy w części C, wiersz 12: „Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca”.

Więcej na temat odwrotnego obciążenia piszemy w naszym poradniku księgowym.

VAT media – mom…

VAT media – moment powstania obowiązku podatkowego

Nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego zostały opisane w art. 19a ustawy o VAT.
W artykule 19a ust.5 pkt.4 ustawy zawarto m. in. zasadę wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostaw oraz usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, a także świadczenia usług:
telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (uzdatnianie i dostarczanie wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, usługi związane ze zbieraniem odpadów, usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu, pozostałe usługi sanitarne).
Dla wyżej wymienionych usług (VAT media) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jeżeli jednak podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwila upływu terminu płatności, o czym mówi art. 106i ust.3 pkt 4. Nie dotyczy to jednak importu usług.

Zapraszamy do nowego artykułu na temat „VAT media” opublikowanym w naszym poradniku księgowym: